Studiedagenbeleid

Het onderwijs heeft een eigen studiedag en de school gaat dicht

Beleid SKF: wij zijn open op de gebruikelijke BSO-tijden. Als het onderwijs graag wil dat wij de BSO openen tijdens onderwijstijd, kan de directeur daartoe een verzoek doen bij het adjunct-hoofd. Dit doet de directeur onderwijs minimaal twee maanden van tevoren. Tijdens deze extra openingsuren is de BSO uitsluitend toegankelijk voor kinderen die een BSO contract hebben met SKF. Let op: alleen indien de bezetting van personeel het toelaat kan het adjunct-hoofd tegemoetkomen aan deze vraag en als er goede BSO ruimte beschikbaar is. De extra BSO uren tijdens onderwijstijd worden bekostigd door de ouders zelf middels een strippenkaart. De BSO opvang kan doorgaan bij minimaal zes kinderen en mits het aantal medewerkers en de ruimte dit toelaat (of een geschikte ruimte is te regelen).

Het IKC organiseert een studiedag voor alle personeel, dus voor opvang en onderwijs binnen het IKC

Beleid SKF: we sluiten nooit een locatie. Ouders betalen voor onze diensten en daar gaan we zorgvuldig mee om. De voorkeur gaat er dus naar uit om vervanging te regelen. Mocht een gezamenlijke studiedag gewenst zijn en er is géén verantwoorde vervanging, dan kan er voorafgaand aan het komende schooljaar met de oudercommissie overlegd worden of zij instemmen met het sluiten van de opvang op de betreffende dag. De dag wordt opgenomen in de jaarplanning van het IKC. Je maakt dan passende afspraken over hoe de dag door ouders kan worden ingehaald. Uitgangspunt hierbij is dat we geen opvanguren terugbetalen en dat er voldoende VVE-uren per jaar worden gegeven (960). Bij ontbreken van een oudercommissie wordt de vraag middels een algemene ouderraadpleging uitgezet. Er dient dan unaniem akkoord te zijn. Voor iedere studiedag wordt de toestemming aan de oudercommissie opnieuw gevraagd voor het nieuwe schooljaar.

Regulier basisonderwijs 4-12 jaar

Onze openbare basisschool biedt goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs. We werken samen aan de talentontwikkeling van onze kinderen. We willen ieder kind laten ontdekken waar hij of zij goed in is. We bouwen met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We doen dit samen met onze partners waar het kan en apart waar dat nodig is.
Meer informatie

Speciaal basisonderwijs 4-14 jaar

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).
Meer informatie

Proloog Worden wie je bent

Ons IKC is onderdeel van stichting Proloog, scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto 'Worden wie je bent' krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.
Meer informatie

Kinderopvang Vanaf 0 jaar

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) heeft verschillende vormen van opvang binnen Talentencampus Eigen Wijs. Zo is er een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten en voor- en na schooltijd opvang voor de schoolgaande kinderen.
Meer informatie