Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad op de basisschool. In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van het IKC. De MR heeft vaak een adviserende rol, bijvoorbeeld bij onderwerpen als huisvesting van het IKC en hoe de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd. Op een aantal punten heeft de MR ook instemmingsrecht. Denk hierbij aan onderwerpen als het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

Leden

De MR bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Ouders Personeel
Ido Visser Wietske Hoitema
Myrna Hesseling Nynke Schoustra
Jolene Rodenhuis Tineke Heida

 

Regulier basisonderwijs 4-12 jaar

Onze openbare basisschool biedt goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs. We werken samen aan de talentontwikkeling van onze kinderen. We willen ieder kind laten ontdekken waar hij of zij goed in is. We bouwen met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We doen dit samen met onze partners waar het kan en apart waar dat nodig is.
Meer informatie

Speciaal basisonderwijs 4-14 jaar

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).
Meer informatie

Proloog Worden wie je bent

Ons IKC is onderdeel van stichting Proloog, scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto 'Worden wie je bent' krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.
Meer informatie

Kinderopvang Vanaf 0 jaar

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) heeft verschillende vormen van opvang binnen Talentencampus Eigen Wijs. Zo is er een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten en voor- en na schooltijd opvang voor de schoolgaande kinderen.
Meer informatie